Εγνατία Οδός
   
 
 
 
 
 
 
Τα 'Αλλα Έργα της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. στην Ελλάδα
Έργα Οδικής Ασφάλειας
 
 
 
 
 
 
 

  Click to increase fonts size click to decrease font size   RESET  
        

 

 
Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤEIΤΑΙ ΑΠΟ:
smore
Σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπερσύνδεσμος για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Europa) EYΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Λογότυπο & υπερσύνδεσμος για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Λογότυπο και υπερσύνδεσμος για το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ Ελλάδας) ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006
Λογότυπο και υπερσύνδεσμος για το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013
Λογότυπο και υπερσύνδεσμος για το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΠΑ) 2014-2020
Λογότυπο & σύνδεσμος για το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Είστε εδώ: Αρχική σελίδα | ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε | Τα 'Αλλα Έργα της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. στην Ελλάδα |  
Έργα Παραχώρησης  

Στην «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» εκχωρήθηκαν και μεταβιβάσθηκαν, με την υπ’ αριθμ. ΔΟ/Ο/28/2/Φ.1332/10.04.2008 (ΦΕΚ 668 Β΄/16.04.2008) ΚΥΑ Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Ελληνικού Δημοσίου που αφορούν στη διαχείριση των Συμβάσεων Παραχώρησης:

Ι) «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65)» που κυρώθηκε με το Ν.3597/2007

ΙΙ) «Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του τμήματος Ράχες Μαλιακού – Κλειδί Ημαθίας του Αυτοκινητόδρομου Πάτρα - Αθήνα – Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι (Π.Α.Θ.Ε.)» που κυρώθηκε με το Ν.3605/2007

ΙΙΙ) «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης» που κυρώθηκε με το Ν.3535/2007.

Ακολουθεί αναλυτική ενημέρωση για κάθε μία Σύμβαση Παραχώρησης.

 

Ι) Σύμβαση Παραχώρησης για το Έργο «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65» (Ν. 3597/2007)

¨Εργα Παραχώρησης στον Αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65
(Κάντε κλικ για να δείτε το χάρτη σε μεγέθυνση)

Παραχωρησιούχος........... «ΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ή «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ»

Κατασκευαστής..................Κ/ξία «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65»

Ανεξάρτητος Μηχανικός....Κ/ξια Scott Wilson Ltd – ΟΜΕΚ Α.Ε.

Διαχείριση Σύμβασης ....... ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Συντονισμός...................... Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων Παραχώρησης

Α΄ ΓΕΝΙΚΑ

Ο οδικός άξονας Ε65 έχει ενταχθεί στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο ΤΕΝ και είναι χαρακτηρισμένος ως αυτοκινητόδρομος. Ξεκινά από τη Χ.Θ. 210+500 του ΠΑΘΕ (περιοχή Λαμίας) και μέσω των Νομών Καρδίτσας, Τρικάλων και Γρεβενών καταλήγει στην Εγνατία Οδό στην περιοχή Καλλιθέας.

Το έργο κατασκευάζεται με Σύμβαση Παραχώρησης. Ημερομήνια έναρξης Παραχώρησης είναι η 31.03.2008 και το πέρας της περιόδου Μελέτης - Κατασκευής ορίσθηκε 66 μήνες μετά την έναρξη Παραχώρησης, την 30.09.2013. Η συνολική περίοδος της Παραχώρησης είναι 30 έτη με ημερομηνία περαίωσης την 30.03.2038.

Β΄ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

1. Η Κατασκευή του Ε65:

·   μήκους 174 χλμ,

·   διατομής κλειστού τετράιχνου αυτοκινητοδρόμου με δυο λωρίδες και ΛΕΑ ανά κατεύθυνση, με διαχωριστική κεντρική νησίδα στα μη δυσχερή-πεδινά τμήματα (ΧΘ 0+000 –19+000 & ΧΘ61+500 –130+600) ή στηθαίο new jersey στα δυσχερή-ορεινά τμήματα,

·   14 ανισόπεδοι κόμβοι,

·   σήραγγες με διάτρηση, Cut & Cover, γέφυρες μεγάλου μήκους και μικρότερα τεχνικά

·   παράπλευρο και κάθετο οδικό δίκτυο κατά τόπους για την εξυπηρέτηση των περιοχών εκατέρωθεν του αυτοκινητόδρομου,

·   κτίρια εξυπηρέτησης σηράγγων,

·   Σταθμοί Διοδίων στον Ε65, Μετωπικοί και Πλευρικοί,

·   ΣΕΑ και κέντρα Διοίκησης Εκμετάλλευσης και Συντήρησης του Ε65

2. Η Λειτουργία, Συντήρηση και εκμετάλλευση του Ε65 μετά την ολοκλήρωση και απόδοσή του σε κυκλοφορία και για όλη την περίοδο Παραχώρησης

3. Η Λειτουργία, Συντήρηση και εκμετάλλευση, για όλη την περίοδο Παραχώρησης, του τμήματος ΠΑΘΕ από Σκάρφεια μέχρι Ράχες μήκους 57,2 χλμ., στο οποίο οφείλει να κατασκευάσει Μετωπικούς και Πλευρικούς Σταθμούς Διοδίων και ΣΕΑ.

Γ΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το κόστος κατασκευής, σύμφωνα με την προσφορά του Παραχωρησιούχου, ανέρχεται σε 1.3 δις €, η συνολική δαπάνη της Σύμβασης σε 1,6 δις € και η συμμετοχή του Δημοσίου σε 500 εκ. €. Το Δημόσιο καλύπτει επιπλέον το κόστος των απαλλοτριώσεων και των αρχαιολογικών εργασιών.

Δ΄ ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΟΥ

Για τον Ε65, ολοκληρώθηκε το μεγαλύτερο μέρος των απαιτούμενων μελετών και εκτελούνται χωματουργικές εργασίες και κατασκευές τεχνικών και οχετών στα τμήματα Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 26+800 και από Χ.Θ. 56+000 έως Χ.Θ. 136+800 καθώς και η σήραγγα Τ2 στο τμήμα από Χ.Θ. 28+500 έως Χ.Θ. 32+500 του Αυτοκινητόδρομου Ε-65. Στο τμήμα από Χ.Θ. 136+800 έως Χ.Θ. 175+000 έγινε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, από ιδιώτες και σωματεία του Ν. Γρεβενών, κατά της ΚΥΑ έκδοσης περιβαλλοντικών όρων και υπάρχει αναστολή εργασιών, μετά από απόφαση του ΣΤΕ, μέχρι την εκδίκαση της προσφυγής.

Στον τμήμα Σκάρφεια – Ράχες του ΠΑΘΕ εκτελούνται εργασίες κατασκευής των Σταθμών Διοδίων Αγίας Τριάδας, Μώλου και Θερμοπυλών.

Ποσοστό ολοκλήρωσης του έργου, έως την 31.08.2010, περίπου 13%.


 

ΙΙ)  Σύμβαση Παραχώρησης για τη «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του τμήματος Ράχες Μαλιακού – Κλειδί Ημαθίας του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ» (Ν. 3605/2007)    

Παραχωρησιούχος............. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (A.M.S.A.)

Κατασκευαστής.................. Κ/ξία «ΜΑΛΙΑΚΟΣ- ΚΛΕΙΔΙ» ή «MKC-JV»

Ανεξάρτητος Μηχανικός..... PARSONS INTERNATIONAL LTD

Διαχείριση Σύμβασης ........ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Συντονισμός....................... Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων Παραχώρησης

Α΄ ΓΕΝΙΚΑ

Ο οδικός άξονας του ΠΑΘΕ έχει ενταχθεί στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο ΤΕΝ και στο Βασικό Εθνικό Δίκτυο, με εξαίρεση το υφιστάμενο τμήμα της Eθνικής Oδού από Α/Κ Ευαγγελισμού έως Α/Κ Λεπτοκαρυάς το οποίο εντάσσεται στο Δευτερεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο. Το τμήμα Α/Κ Ευαγγελισμού έως Α/Κ Λεπτοκαρυάς κατασκευάζεται με διατομή αυτοκινητοδρόμου μέσω της Σύμβασης Παραχώρησης.

Ημερομήνια έναρξης Παραχώρησης είναι η 05.03.2008 και το πέρας της περιόδου Μελέτης - Κατασκευής είναι 54 μήνες μετά την έναρξη Παραχώρησης, την 05.09.2012. Ημερομήνια έναρξης Λειτουργίας Συντήρησης είναι η 20.03.2008 και η συνολική περίοδος Παραχώρησης είναι 30 έτη με ημερομηνία περαίωσης την 05.03.2038.

Β΄ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

1. Η κατασκευή των νέων τμημάτων του ΠΑΘΕ, Ευαγγελισμός – Ραψάνη (14,5 χλμ.) και Πλαταμώνας – Σκοτίνα (10,5 χλμ):

·   συνολικού μήκους 25 χλμ.,

·   διατομής κλειστού τετράιχνου αυτοκινητοδρόμου με δυο λωρίδες και ΛΕΑ ανά κατεύθυνση, με διαχωριστική κεντρική νησίδα

·   με τρεις δίδυμες σήραγγες συνολικού μήκους 11,1 χλμ., εκ των οποίων οι δυο στο όρος Κίσαβος (περιοχή των Τεμπών) μήκους 1,9 και 6,0 χλμ., και η τρίτη στο όρος Όλυμπος μήκους 3,0 χλμ

·   ανοικτή οδοποιία μήκους 14 χλμ

·   με γέφυρες και μικρότερα τεχνικά

·   κτίρια εξυπηρέτησης σηράγγων

2. Στο υφιστάμενο τμήμα Eθνικής Oδού από Α/Κ Ευαγγελισμού έως Α/Κ Λεπτοκαρυάς, η ανακατασκευή ασφαλτικού τάπητα, η κατασκευή του Μετωπικού Σταθμού Διοδίων Πυργετού με κατάργηση του σταθμού διοδίων Τεμπών, καθώς και εργασίες σταθεροποίησης πρανών στην κοιλάδα των Τεμπών και στον Πλαταμώνα.

3. Στα υφιστάμενα τμήματα αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ, Ράχες – Ευαγγελισμός 135,5 χλμ, Ραψάνη – Πλαταμώνας 5,5 χλμ και Σκοτίνα - Κλειδί 63,7 χλμ, συνολικού μήκους 204,7 χλμ., η κατασκευή της γέφυρας Μαυρονερίου, των Ανισόπεδων Κόμβων - Βόρειος Α/Κ Κατερίνης, Α/Κ Κορινού, Α/Κ Μακρυγιάλου, Α/Κ Αιγινίου, Α/Κ Ραψάνης, και Α/Κ Πλαταμώνα –, των Μετωπικών Σταθμών Διοδίων Μακρυχωρίου και Αιγινίου και λοιπών Πλευρικών, 5 αμφίπλευρων ΣΕΑ και 4 Κέντρων Συντήρησης και Λειτουργίας.

4. Η Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του αυτοκινητοδρόμου από Ράχες έως Κλειδί και της Εθνικής οδούς από Α/Κ Ευαγγελισμού έως Α/Κ Λεπτοκαρυάς

Γ΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το κόστος κατασκευής, σύμφωνα με την προσφορά του Παραχωρησιούχου, ανέρχεται σε 869εκ. €, η συνολική δαπάνη της Σύμβασης σε 1,25 δις € και η συμμετοχή του Δημοσίου σε 278 εκ. €. Το Δημόσιο καλύπτει επιπλέον το κόστος των απαλλοτριώσεων και των αρχαιολογικών εργασιών.

Δ΄ ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΟΥ

1.  Μέχρι το τέλος Ιουλίου 2010 στις δίδυμες Σήραγγες διανοίχτηκαν 14.340μ. (68%) σε Α΄φάση, εκ των οποίων 11. 549μ. (55%) και σε Β΄φάση, ως ακολούθως:

· Τ1 (μήκους 1,845/1,888 χλμ.), ποσοστό Α΄ και Β΄ φάσης 100%

· Τ2 (μήκους 5,940/5,954χλμ), ποσοστό Α΄ φάσης 63% και Β΄ φάσης 50%

· Τ3 (μήκους 2,762/2,743 χλμ.), ποσοστό Α΄ φάσης 58% και Β΄ φάσης 34%

2. Στα λοιπά τμήματα κατασκευάσθηκαν η Κ.Δ. Β440 και η Γέφυρα Μαυρονερίου και  βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες κατασκευής της γέφυρας Πηνειού, Β430, της γέφυρας Β445, του κόμβου Κατερίνης, πλήθους μικρών τεχνικών και των λοιπών εργασιών οδοποιίας. Ετέθησαν σε λειτουργία οι ΣΕΑ Ευαγγελισμού και κατασκευάζονται οι ΣΕΑ Λεπτοκαρυάς. Ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή ασφαλτικών από Ράχες έως Κατερίνη και τμήματος Κατερίνη –Κλειδί, οι εργασίες συντήρησης, διαμόρφωσης των χώρων στάθμευσης και το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών σταθεροποίησης πρανών στα Τέμπη.

Ποσοστό ολοκλήρωσης του έργου, έως την 31.08.2010, περίπου 52%.

 

 

ΙΙΙ) Σύμβαση Παραχώρησης για το Έργο «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία Συντήρηση και Εκμετάλλευση της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης» (Ν. 3535/2007).

Χάρτης Τ2 (μετά το 2012) Α/Κ Κλειδλιου - Α/Κ Ραχών
(Κάντε κλικ για να δείτε το χάρτη σε μεγέθυνση)

ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αεροφωτογραφία του λιμένα Θεσσαλονίκης

ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Γενική οριζοντιογραφία της υποθαλάσσιας αρτηρίας Θεσσαλονίκης

Παραχωρησιούχος................ «ΘΕΡΜΑΪΚΗ ΟΔΟΣ Σ Α.Ε.»

Κατασκευαστής..................... «Κ/ξία Θερμαϊκή Οδός»

Ανεξάρτητος Μηχανικός........       «Jacobs Gibb Ltd»

Διαχείριση Σύμβασης..............«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»

Συντονισμός............................ Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων Παραχώρησης

 

Α΄ ΓΕΝΙΚΑ

Η Υποθαλάσσια Aρτηρία Θεσσαλονίκης αποτελεί συνέχεια της Δυτικής Εισόδου Θεσσαλονίκης, από την πλευρά του ΠΑΘΕ, περιλαμβάνεται στο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και εντάσσεται στο Δευτερεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο. Σκοπός της κατασκευής της ήταν η παράκαμψη του κέντρου της πόλης της Θεσσαλονίκης από την θάλασσα. Το έργο δημοπρατήθηκε για κατασκευή μέσω Σύμβασης Παραχώρησης.

Ημερομήνια έναρξης Παραχώρησης είναι η 01.08.2007 και το πέρας της περιόδου εργασιών Μελέτης - Κατασκευής ορίσθηκε 48 μήνες μετά την έναρξη Παραχώρησης, την 01.08.2011. Ημερομήνια έναρξης Λειτουργίας Συντήρησης είναι η 02.08.2011 και η συνολική περίοδος Παραχώρησης είναι 30 έτη με ημερομηνία περαίωσης την 01.08.2037.

Β΄ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

Η δημιουργία ενιαίου διαμπερούς κυκλοφοριακού διαδρόμου μετά διοδίων για τη σύνδεση της Δυτικής Εισόδου της Θεσσαλονίκης με την ανατολική πλευρά της πόλης, συνολικού μήκους 6,2 χλμ. εκ των οποίων 1,24 χλμ. αποτελούν το υποθαλάσσιο τμήμα.

Γ΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το κόστος κατασκευής, σύμφωνα με την προσφορά του Παραχωρησιούχου, ανέρχεται σε 472εκ. € και η συμμετοχή του Δημοσίου σε 100 εκ. €. Το Δημόσιο καλύπτει επιπλέον το κόστος των απαλλοτριώσεων και των αρχαιολογικών εργασιών.

Δ΄ ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΟΥ

Μετά την έναρξη Παραχώρησης δημιουργήθηκε εμπλοκή με την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου. Με την ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/20177/578/28.02.2008 απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού ανακλήθηκαν προγενέστερες αποφάσεις του, βάσει των οποίων εκδόθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι, και με την απόφαση ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/ΑΙ/Φ40/33885/1523/25.05.08 εγκρίθηκε η κατασκευή του έργου της σε βάθος 25 (±1) μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας με την μέθοδο ολομέτωπης διάτρησης με ΤΒΜ, αλλάζοντας τον βασικό σχεδιασμό του Έργου. Οι αποφάσεις αυτές κατέστησαν τη Σύμβαση Παραχώρησης μη εφαρμόσιμη, με αποτέλεσμα ο Παραχωρησιούχος την 30.07.2009 να προβεί στην Καταγγελία της, η διαδικασία λύσεως της οποίας εξετάζεται από τα Διαιτητικά Δικαστήρια.

Το Δημόσιο προσέφυγε, την 28.09.2009, σε Διαιτησία κατά της καταγγελίας της Σύμβασης και των απαιτήσεων του Παραχωρησιούχου από αυτή. Την 26.07.2010 εξεδόθη Διαιτητική Απόφαση επί της ανωτέρω προσφυγής του Δημοσίου, η οποία επιδίκασε στον Παραχωρησιούχο αποζημίωση ποσού 43.748.474,80€.

  Εκτύπωση  Αποστολή


go


ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ 1077

 

Προκηρύξεις / Διακηρύξεις

 

Αναφορά Βλάβης από
τους οδηγούς

 

Χρονοαπόσταση
 
Πρατήρια καυσίμων κατα μήκος της οδού
Edit HTML code HTML Code
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων διέλευσης
Φυλλάδιο ασφαλούς οδήγησης


Ο ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΔΕΝ ΑΣΤΕΙΕΥΕΤΑΙ
Πολιτική ΠροστασίαMETEO ALARM
Προειδοποιήσεις καιρού Ελλάδας


Ο Καιρός

στην Εγνατία ΟδόΝΕΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗEGNATIA e-card

Χάρτης εξέλιξης έργου
Χάρτης διοδίων


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2017

Ισολογισμοί προηγούμενων ετών


ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
diavgeia.gov.gr

© 2007-2019 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. | Site Map | Όροι χρήσης | Αποποίηση Ευθύνης powered by OSMIUMTM | Creative Marketing S.A.